โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

โรงเรียนบ้านรางม่วง

นายนิรุจน์ นำพา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านรางม่วง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านรางม่วง

ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านรางม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ที่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดรางม่วง พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ก่อสร้างขึ้นจากวัสดุ ของชาวบ้าน ได้ช่วยกันสร้าง อาคารเรียน จนแล้วเสร็จ อาคารมีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร หลังคามุงด้วยหญ้าคา ฝาไม้รวกขัดแตะ โต๊ะมานั่งของนักเรียนทำด้วย ไม้กระดาน มีชั้นรองนั่ง และชั้นรองเขียน โรงเรียนเปิดใช้เป็นสถานที่เล่าเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 มีครู 2 คน นายถาวร อาศน์สุวรรณ ทำหน้าที่รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมา นาย ไพฑูรย์ อาสนสุวรรณ เป็นครูใหญ่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และ อาจารย์ใหญ่ ตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณ 260,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 การก่อสร้างเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2513
ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณปลูกสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2517 รื้อถอนเมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ แบบองค์การ
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202-26 จำนวน 1 หลัง ราคา 229,500 บาท ก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท ปลูกสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 และ รพช. สร้างถังน้ำซีเมนต์ จำนวน 4 ถัง เพื่อเก็บน้ำฝน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ทางราชการได้แต่งตั้ง นาย อนันต์ หลีจินตะ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
ปี 2540 ได้รับงบประมาณ ดังนี้ 1. ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 67,670 บาท 2. ได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 44,392 บาท 3. ได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวนเงิน 44,220 บาท
ปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณสร้างห้องวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 37,800 บาท
ปี พ.ศ. 542 ได้ก่อสร้างอาคารอนุบาล แบบแปลนเขียนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากอุบาสิกาศิริมา เฟื่องคำอินทร์ วัดถ้ำสิงโตทอง บริจาคค่าวัสดุ จำนวน 200,000 บาท และชาวบ้านรางม่วงให้แรงในการก่อสร้าง
ปัจจุบัน นายนิรุจน์ นำพา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีข้าราชการครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และมีนักเรียนจำนวน 80 คน
1. นาย ถาวร อาสนสุวรรณ์ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2506
2. นาย ไพฑูรย์ อาสนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2507-2539
3. นาย อนันต์ หลี่จินตะ 1 พ.ย. พ.ศ. 2539-2560
4. นางสาว เสาวนา จันทรศรี รักษาการ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560-2561
5. นาย นิรุจน์ นำพา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านรางม่วง มุ่งมั่นพัฒนา ผู้เรียนทุกคน ให้มีความรู้

เอกลักษณ์ – อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน วินัยดี มีจรรยางาม
เอกลักษณ์ โรงเรียน วิถีพุทธลฃ  

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดงานวัยเกิดที่โรงเรียนบ้านรางม่วง คุณเเม่มีเลี้ยงไอติม เนื่องในวันเกิด ด.ญ. นุ้น ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 เเละ ด.ช. เเดง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวประชาสัมพันธ์