โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรางม่วง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 6 9 1
อนุบาล 2 7 3 10 1
อนุบาล 3 7 1 8 1
รวมชั้นอนุบาล 17 10 27 3
ป.1 3 5 8 1
ป.2 4 5 9 1
ป.3 4 4 8 1
ป.4 3 5 8 1
ป.5 6 5 11 1
ป.6 6 7 13 1
รวมชั้นประถมศึกษา 26 31 57 6
รวมทั้งหมด 43 41 84 9