โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านรางม่วง
 

building1 อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2513
building2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
building3 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2525
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528