โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

บุตรบุญธรรม อธิบายวิธีการรับบุตรบุญธรรมในครอบครัวที่หลงทาง

บุตรบุญธรรม หลายครอบครัวจะต้องเจ็บปวดเป็นเวลานานหลังจากสูญเสียลูก เพื่อบรรเทา ความเจ็บปวดนี้ หลายครอบครัวจะเลือกรับบุตรบุญธรรมโดยไม่มีครอบครัว ให้บรรณาธิการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส นำ เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ วิธีการรับเด็กในครอบครัวที่สูญเสียลูกคนเดียวมาดูด้วยกัน วิธีการรับบุตรบุญธรรมในครอบครัวที่สูญเสียลูกคนเดียว ครอบครัวที่สูญเสียบุตรเพียงคนเดียวในการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายต้องยื่นขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

มาตรา 1105 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง การจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ประกาศการรับบุตรบุญธรรม ข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรม การรับรองการรับบุตรบุญธรรม การประเมินการรับบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมจะต้องจดทะเบียนกับกรมกิจการพลเรือนของรัฐบาลของประชาชนที่หรือสูงกว่าระดับเขต มีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน

กรณีรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมที่ไม่สามารถหาบิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้ ให้กรมกิจการพลเรือนที่ดูแลการขึ้นทะเบียนประกาศก่อนขึ้นทะเบียน หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม พวกเขาอาจลงนามในข้อตกลงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอการรับรองการรับเป็นบุตรบุญธรรม พวกเขาจะต้องยื่นขอการรับรองการรับเป็นบุตรบุญธรรม

ฝ่ายกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชนที่ระดับเขตหรือสูงกว่าจะต้องดำเนินการประเมินการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ความแตกต่างระหว่างการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและการดูแลอุปถัมภ์ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเป็นการกระทำทางกฎหมายทางแพ่ง และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาโดยกำเนิดและบุตร การอุปถัมภ์หมายถึงพฤติกรรมการอุปถัมภ์ที่ได้รับมอบหมายซึ่งผู้ปกครองไม่

สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรได้โดยตรงเนื่องจากเหตุผลพิเศษและมอบหมายให้บุตรหลานของตนอาศัยอยู่ในบ้านของคนอื่น การอุปถัมภ์ไม่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ผลการจัดตั้งการรับเลี้ยง บุตรบุญธรรม ความถูกต้องของการจัดตั้งการรับเป็นบุตรบุญธรรมหมายถึงชุดของผลทางกฎหมายทางแพ่งที่เกิดขึ้นจากการสถาปนาความสัมพันธ์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ตามบทบัญญัติของ กฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ของจีน

หลังจากการจัดตั้งการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม จะเกิดผลกระทบดังต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่สมมติขึ้นระหว่างพ่อแม่บุญธรรมและบุตรบุญธรรม กฎหมายการรับบุตรบุญธรรม กำหนด ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรม สิทธิและภาระผูกพันระหว่างพ่อแม่บุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร

เส้นจินตภาพทางกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสายเลือดหลักประกันเกิดขึ้นระหว่างบุตรบุญธรรมกับญาติสนิทของพ่อแม่บุญธรรม วรรคแรกของมาตรา 23 ของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมกำหนดว่าตั้งแต่วันที่ก่อตั้งความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ของสิทธิและภาระผูกพันระหว่างบุตรบุญธรรมกับญาติสนิทของพ่อแม่บุญธรรมจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับญาติสนิทของพ่อแม่

สิทธิและภาระผูกพันระหว่างบุตรบุญธรรมและบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและญาติสนิทอื่นๆ ถูกยกเลิก วรรค 2 ของข้อ 23 ของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมกำหนด ความสัมพันธ์ของสิทธิและภาระผูกพันระหว่างบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและญาติสนิทอื่น ๆ จะถูกกำจัดเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุตรบุญธรรมกับโดยธรรมชาติ ญาติทางสายเลือดจะไม่ถูกกำจัดออกไป

บทบัญญัติของกฎหมายการสมรสที่ห้ามการแต่งงานระหว่างญาติทางสายเลือดโดยตรงและญาติทางสายเลือดที่เป็นหลักประกันภายในสามชั่วอายุคนยังมีผลบังคับใช้กับบุตรบุญธรรม บิดามารดาโดยกำเนิด และญาติสนิทอื่นๆ นามสกุลของบุตรบุญธรรม มาตรา 24 ของ กฎหมายการรับบุตรบุญธรรม กำหนด บุตรบุญธรรมอาจใช้นามสกุลของพ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมและนามสกุลเดิมอาจยังคงอยู่หลังจากการปรึกษาหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย

บทบัญญัติของกฎหมายนี้เป็นพลการ กล่าวคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลูกบุญธรรม นามสกุล แต่ในชีวิตจริงเด็กบุญธรรมมักใช้นามสกุลของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ข้างต้นเป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการรับบุตรบุญธรรมสำหรับครอบครัวที่สูญเสียลูกคนเดียว ในการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม อันดับแรก คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณต้องให้ความสนใจมากขึ้น หากคุณมีคำถามทางกฎหมายเพิ่มเติม
บุตรบุญธรรมโปรดปรึกษาทนายความที่เกี่ยวข้องของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส และพวกเขาจะให้คำตอบอย่างมืออาชีพแก่คุณ จะตรวจสอบการยอมรับข้อเท็จจริงได้อย่างไร การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหมายความว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลี้ยงดูเด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง มีวิธีต่าง ๆ ในการดำเนินการเลี้ยงดูเหล่านี้ ในหมู่พวกเขา การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามข้อเท็จจริงเป็นความสัมพันธ์แบบรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมทั่วไปในอดีต ให้ตัวแก้ไขของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการนำไปใช้ มาดูกัน จะกำหนดความเป็นจริงของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้อย่างไร การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามข้อเท็จจริงที่เรียกว่าหมายถึงความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องผ่านพิธีการทางกฎหมายบางอย่าง แต่ด้วยเนื้อหาของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การรับเอาข้อเท็จจริงเป็นปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในชีวิตจริง

พระราชบัญญัติการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมไม่ยอมรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพฤตินัยว่าเป็นการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ก่อนการประกาศใช้กฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม กล่าวคือ การรับบุตรบุญธรรมตามข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พศ 2535 ตราบเท่าที่ตรงตามเงื่อนไขบางประการ ความสัมพันธ์แบบรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพฤตินัยควรเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไป

คู่สัญญาต้องปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นบิดามารดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันสามารถแสดงเป็นลูกบุญธรรมเปลี่ยนนามสกุลของพวกเขาตามพ่อแม่บุญธรรมของพวกเขา และพวกเขาจะสมน้ำสมเนื้อกันในฐานะพ่อแม่และลูก พ่อแม่บุญธรรมปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่เด็กบุญธรรม และมีไฟล์ทะเบียนบ้านและอื่นๆวัสดุ อยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน การอยู่ด้วยกันเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดของการอยู่ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูก

และด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะตระหนักถึงสิทธิและภาระผูกพันหลักระหว่างพ่อแม่และลูก หากพ่อแม่บุญธรรมอุปถัมภ์บุตรบุญธรรมให้กับบุคคลอื่นเนื่องจากเหตุผลพิเศษ เช่น การทำงานและชีวิต พวกเขาควรพิจารณาสถานการณ์จริงอย่างครอบคลุม และอาจมีการจัดตั้งการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพฤตินัยด้วย การปฏิบัติตามสิทธิและภาระผูกพันที่แท้จริงระหว่างผู้ปกครองและเด็ก เป็นที่ประจักษ์ในการเลี้ยงดู เลี้ยงดู คุ้มครอง ให้ความรู้ ช่วยเหลือ

และช่วยเหลือบิดามารดาแก่บุตรธิดา มรดกร่วมกัน การยอมรับจากญาติ เพื่อนฝูง มวลชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดว่าการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเป็นอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวภายใน และโดยทั่วไปแล้วบุคคลภายนอกไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนัก อย่างไรก็ตาม ญาติและเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่กรณีหรือหน่วยงานที่ผู้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยทั่วไปจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีขึ้นและสามารถมีบทบาทเป็นพยานได้

พื้นฐานทางกฎหมาย มาตรา 6 ของ กฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สถานการณ์ปกติ ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้พร้อมกัน ไม่มีบุตร ความสามารถในการเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่ผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีผู้ที่มีคู่สมรสเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องเป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันโดยสามีและภริยา ผู้รับบุตรบุญธรรม

รวมทั้งสามีและภริยาที่รับเป็นบุตรบุญธรรมร่วมกัน จะรับบุตรบุญธรรมได้เพียงคนเดียว ลักษณะของการรับบุตรบุญธรรม การสร้างและการยกเลิกความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั้นไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดตามธรรมชาติ การรับเป็นบุตรบุญธรรมมีลักษณะทางกฎหมายดังต่อไปนี้ การรับบุตรบุญธรรมเป็นนิติกรรมทางแพ่ง การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมไม่เพียงเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคู่กรณีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์โดยรวมของสังคมด้วย

ดังนั้น กฎหมายของประเทศต่างๆ จึงกำหนดและปรับการกระทำของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและความสัมพันธ์ของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม สำหรับการจัดตั้งและความถูกต้องของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม นอกจากการกำหนดให้คู่กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายด้วย การรับบุตรบุญธรรมเป็นการกระทำเพื่อเปลี่ยนสถานะของญาติและความสัมพันธ์ของสิทธิและหน้าที่ หลังจากการรับบุตรบุญธรรมแล้ว

ความสัมพันธ์ในอัตลักษณ์และสิทธิและภาระผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตรจะถูกสร้างขึ้นระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม และความสัมพันธ์ในอัตลักษณ์ สิทธิและภาระผูกพันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาโดยทางสายเลือดจะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและญาติของพวกเขายังคงมีอยู่ และกฎระเบียบที่ห้ามมิให้มีการแต่งงานร่วมกันยังคงมีผลผูกพันกับพวกเขา

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเกิดขึ้นได้ระหว่างญาติทางสายเลือดทางอ้อมกับผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการรับบุตรบุญธรรมคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ระหว่างพ่อแม่และลูก ดังนั้น การรับบุตรบุญธรรมจะเกิดขึ้นได้เฉพาะระหว่างญาติทางสายเลือดหลักประกันรุ่นพี่กับรุ่นน้องหรือระหว่างผู้ที่ไม่มีสายโลหิต ความสัมพันธ์แบบรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเป็นความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกันหลอก

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสร้างความสัมพันธ์ของสิทธิและภาระผูกพันระหว่างพ่อแม่บุญธรรมและบุตรบุญธรรม ซึ่งคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาโดยสายเลือดกับบุตร ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่า ความสัมพันธ์ทางสายเลือดสมมติแตกต่างจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดตามธรรมชาติ สามารถสร้างหรือยุติได้ตามกฎหมาย ใครสามารถรับบุตรบุญธรรมได้บ้าง ลูกบุญธรรมในกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในประเทศของฉันหมายถึงผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีที่

ไม่สามารถอาศัยอยู่กับพ่อแม่ได้เนื่องจากเหตุผลพิเศษ ได้แก่ เด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ ทารกที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่ไม่สามารถหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้ เด็กที่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีปัญหาพิเศษและไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ข้างต้นเป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรให้ความสนใจมากขึ้น หากคุณมีคำถามทางกฎหมายเพิ่มเติม โปรดปรึกษาทนายความที่เกี่ยวข้องของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส และพวกเขาจะให้คำตอบอย่างมืออาชีพแก่คุณ
บทความที่น่าสนใจ : เด็กนักเรียน ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการเจ็บป่วยในปีที่สอง